Izby Rolnicze chcą zwolnienia rolników z rejestru w Bazie Danych Odpadowych

Zdjęcie tytułowe

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o podjęcie rozmów z Ministerstwem Klimatu i Środowiska mających na celu zwolnienie rodzinnych gospodarstw rolnych z prowadzenia rejestru w Bazie Danych Odpadowych.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na powierzchni powyżej 75 ha są zobowiązani do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami, co wiąże się dla nich z kosztami i jest dość czasochłonne.

KRiR zauważa w piśmie, że nieustanny rozwój rolnictwa wiąże się z wytwarzaniem w gospodarstwach rolnych coraz większych ilości odpadów uciążliwych, których obecnie nie można oddać do punktu odbioru odpadów komunalnych. Problem ten powinien zostać rozwiązany poprzez usprawnienie odbioru odpadów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. System taki powinien opierać się na możliwości oddania opakowań w punkcie zakupu lub też sprzedawca powinien informować o możliwości zbycia opakowań, tym bardziej że każdy produkt jest obciążony opłatą recyklingową ponoszoną przez ostatecznego odbiorcę – rolnika.

KRIR wnioskuje o zwolnienie wszystkich gospodarstw rolnych z obowiązków wynikających z rejestru BDO, jak również rozwiązanie problemu utylizacji odpadów rolniczych.

W odpowiedzi na wniosek Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że wszystkie postulaty docierające do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są analizowane i podejmowane są stosowane działania. Sygnalizowane przez KRIR problemy związane z ewidencjonowaniem odpadów w kontekście przepisów BDO, jak również brakiem możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej, także dostrzegane są przez MRiRW. Dlatego mając na uwadze trudności rolników związane z oddawaniem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak opakowania po nawozach mineralnych, olejach i smarach czy folii kiszonkarskiej, a także problem dotyczący wywiązywania się z ustawowego obowiązku polegającego na ewidencjonowaniu odpadów, spowodowany m.in. złożonością procedur. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o przeanalizowanie powyższych kwestii oraz pisma KRIR, a następnie o zajęcie stanowiska i podjęcie stosowanych działań we współpracy z MRiRW.

Jednocześnie Ministerstwo popiera postulaty mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami w sektorze rolnym oraz zmniejszenie obciążeń dla rolników w tym zakresie.

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza, Michał Pawliczuk  

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *