MKiŚ wyjaśnia nowy sposób obliczania poziomu recyklingu

MKiŚ wyjaśnia nowy sposób obliczania poziomu recyklinguMinisterstwo Klimatu i Środowiska opublikowało komunikat, w którym omawia nowy sposób obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 i kolejne lata.

Nowe rozporządzenie MKiŚ

20 sierpnia 2021 roku zostało opublikowane Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. 2021 poz. 1530). Celem dokumentu jest m.in. poprawa wyników osiąganych przez Polskę w zakresie recyklingu (do 2035 roku państwa członkowskie UE muszą osiągnąć 65-procentowy poziom recyklingu). W związku z tym został określony nowy sposób obliczania poziomu recyklingu, który odnosi się do wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Wzór na obliczenie poziomu recyklingu

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych należy obliczać zgodnie ze wzorem:

P = Mr ÷ Mw

gdzie:

  • P oznacza procentowy poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
  • Mr wskazuje łączną masę (Mg) odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi,
  • Mw określa łączną masę (Mg) wytworzonych odpadów komunalnych.

Obliczanie łącznej masy wytworzonych odpadów (Mw)

Obliczając łączną masę wytworzonych odpadów (Mw) należy brać pod uwagę odpady odebrane i zebrane z terenu gminy wyłącznie w danym roku. W obliczeniach powinny być uwzględnione również odpady komunalne z grupy 15 i grupy 20 (z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06), a także odpady, które zostały poddane kompostowaniu bezpośrednio u ich wytwórców.

Dane do obliczeń są uzyskiwane ze sprawozdań podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne oraz z PSZOK.

Obliczanie łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi (Mr)

Obliczając łączną masę odpadów Mr należy brać pod uwagę wszystkie odpady, które w danym roku zostały przetworzone – również te, które były magazynowane w latach poprzednich. Najistotniejsze w tym przypadku jest podliczenie odpadów, które zostały faktycznie poddanie procesowi przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu.

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia jest obliczana jako masa produktów i składników produktów, które stały się odpadami komunalnymi oraz przeszły wszystkie niezbędne czynności sprawdzania, oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne użycie bez dalszego sortowania i przetwarzania wstępnego.

Masa odpadów poddanych recyklingowi jest obliczana w momencie wprowadzenia tychże odpadów do procesu recyklingu. Masa może być również obliczana na wyjściu z procesu sortowania, gdy:

  • odpady po sortowaniu zostaną następnie poddane recyklingowi oraz
  • masa materiałów lub substancji usuwanych w następujących po sortowaniu w procesach poprzedzających recykling i niepoddawanych następnie recyklingowi nie zostanie zaliczona do masy odpadów komunalnych zgłaszanych, jako poddane recyklingowi.

W obliczeniach powinny być uwzględnione również odpady komunalne, które zostały poddane kompostowaniu bezpośrednio u ich wytwórców.

Istnieje także możliwość zaliczenia bioodpadów oraz odpadów ulegających biodegradacji do Mr, pod warunkiem, że:

  • powstanie z nich produkt, który można wprowadzić na rynek jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby (na podstawie pozwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa lub gdy stanowi produkt nawozowy), lub
  • to co powstało w wyniku kompostowania lub fermentacji będzie wykorzystywane na powierzchni ziemi i przyniesie korzyści rolnictwu lub będzie prowadzić do poprawy stanu środowiska.

Ponadto MKiŚ zaznacza, że „do dnia 31 grudnia 2026 r. bioodpady stanowiące odpady komunalne, które nie zostały selektywnie zebrane, ale zostały poddane obróbce tlenowej lub beztlenowej, zalicza się do odpadów poddanych recyklingowi, o ile spełniają pozostałe warunki dotyczące zaliczania masy odpadów komunalnych do odpadów poddanych recyklingowi”.

Więcej szczegółowych informacji na temat obliczania poziomu recyklingu znajduje się na stronie MKiŚ.

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ