Jak segregować odpady?

Zasady segregacji

Od 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju jest wdrażany tzw. Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Przepisy wprowadziły obowiązek oddzielania przydatnych surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Odpady komunalne muszą być zbierane w sposób selektywny i wrzucane do odpowiednich pojemników podzielonych na cztery główne frakcje surowcowe: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bioodpady, a także frakcję dodatkową, czyli odpady zmieszane.

Do jakich pojemników są wyrzucane odpady?

Podczas segregacji odpadów należy pamiętać o wrzucaniu śmieci do odpowiednich koszy. Dla każdego rodzaju odpadu wyznaczony jest pojemnik w określonym kolorze:

 • pojemnik żółty – dla odpadów z tworzyw sztucznych i metalu,
 • pojemnik niebieski – dla odpadów papierowych,
 • pojemnik zielony – dla odpadów ze szkła,
 • pojemnik brązowy – dla odpadów biodegradowalnych,
 • pojemnik czarny – dla odpadów zmieszanych.

Wybierz pojemnik i sprawdź, co możesz do niego wrzucać:

POJEMNIK ŻÓŁTY

tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 • butelki i opakowania plastikowe,
 • kartony po mleku i sokach,
 • reklamówki, worki, torebki foliowe,
 • puszki po napojach i konserwach,
 • nakrętki i kapsle.
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

POJEMNIK NIEBIESKI

papier, tektura i karton

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety, czasopisma i ulotki,
 • zeszyty i książki,
 • papier szkolny i biurowy,
 • kartony, torby papierowe.
 • odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych, chusteczek, pieluch,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • zabrudzonego i tłustego papieru i opakowań,
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

POJEMNIK ZIELONY

szkło bezbarwne i kolorowe

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 • butelki po napojach i żywności,
 • butelki po olejach roślinnych,
 • słoiki bez metalowych nakrętek,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • luster i szyb okiennych,
 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów,
 • szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego,
 • żarówek, świetlówek i reflektorów,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych.

POJEMNIK BRĄZOWY

odpady biodegradowalne

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 • obierki i resztki warzyw i owoców,
 • resztki jedzenia, pieczywo, skorupki jaj
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno.
 • kości zwierząt i mięsa,
 • odchodów zwierzęcych,
 • zużytych olejów jadalnych,
 • ziemi i kamieni,
 • płyt wiórowych i pilśniowych, impregnowanego drewna.

POJEMNIK CZARNY

odpady zmieszane

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

Wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad, na przykład:
 • zużyte artykuły higieniczne,
 • zanieczyszczony papier,
 • ceramikę, doniczki, porcelanę, kryształy,
 • kości, mięso, odchody,
 • popiół, ziemię i kamienie.
Do żadnego pojemnika nie należy wyrzucać odpadów niebezpiecznych lub zbieranych według innych zasad, na przykład:
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Dodatkowe wskazówki:

Plastikowe lub papierowe butelki i opakowania przed wyrzuceniem staraj się zgnieść, by zajmowały mniej miejsca.

Opakowania opróżniaj z zawartości, ale ich nie myj (nie marnuj wody!).

Pamiętaj o odkręcaniu kapsli, nakrętek i wieczek, nawet gdy trafiają do tego samego pojemnika co opakowanie.

Przed wyrzuceniem papieru pozbądź się wszystkich większych elementów metalowych lub plastikowych.

Odpady szklane, papierowe i biodegradowalne wyrzucaj do pojemników bez foliowych worków, w których były przechowywane.

Pamiętaj, że większość kupowanych towarów jest wykonana z tworzyw, które można ponownie wykorzystać.

Posegregowane śmieci stają się wartościowymi surowcami.

Nie marnuj ich!

PSZOK logo

Jak segregować odpady problemowe?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to specjalnie zorganizowany i przygotowany przez gminę obiekt, w którym mieszkańcy mogą pozostawić odpady komunalne, a w szczególności tzw. odpady problemowe, których nie wolno wrzucać do przydomowych pojemników ani pozostawiać przy wiatach śmietnikowych.

pszok ilustracja • ekoetos.pl

Do PSZOK można oddać między innymi:

baterie i akumulatory,

sprzęt elektryczny i elektroniczny,

żarówki i świetlówki,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

odpady budowlane i rozbiórkowe,

drewno i surowce lakierowane,

farby i chemikalia,

leki, igły, strzykawki, termometry,

tekstylia i odzież,

zużyte opony.

Odpady są przyjmowane przez PSZOK w ramach wnoszonej przez mieszkańca danej gminy comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy pamiętać, by przekazywane odpady były posegregowane i możliwe do identyfikacji.

W niektórych gminach są uruchomione również mobilne PSZOKI, które funkcjonują w wyznaczonych miejscach miasta zgodnie z ogłoszonym przez gminę harmonogramem.


Dodatkowe punkty zbierania odpadów

Niektóre odpady problemowe mogą być oddawane również w innych miejscach niż PSZOK.

BATERIE I AKUMULATORY

można wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w urzędach, bibliotekach i innych placówkach publicznych i handlowych, a także w miejskich punktach elektroodpadów (MPE).

MAŁE ELEKTROODPADY (żarówki, telefony i ładowarki, drobna elektronika)

można wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w placówkach publicznych i handlowych, a także w miejskich punktach elektroodpadów (MPE).

DUŻE ELEKTROODPADY (pralka, lodówka, zmywarka)

można oddać przy okazji zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju. Niektóre sklepy zgadzają się na przyjęcie zużytego sprzętu bez konieczności zakupu. W wielu gminach funkcjonują również specjalne punkty zbierania elektroodpadów.

PRZETERMINOWANE LEKI

a także igły, strzykawki, termometry i inne odpady medyczne można zanieść do wybranych aptek i przychodni, w których znajdują się oznakowane pojemniki przeznaczone do tego typu odpadów.

TEKSTYLIA I ODZIEŻ

można wrzucić do wyznaczonych w tym celu pojemników fundacji PCK lub Eco Textil albo przekazać do lokalnej siedziby organizacji zajmującej się zbiórką odzieży i tekstyliów domowych.

Nadal zastanawiasz się, gdzie wyrzucić wybrany odpad?