Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” – komu się należy?

Zdjęcie tytułowe

Program „Czyste powietrze” ma na celu walkę ze smogiem i jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Już od zeszłego roku wiele osób zastanawiało się, czy w 2024 będzie program „Czyste powietrze”? Otóż do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) trafiła kolejna pula środków na realizację programu. Warto sprawdzić, kto może złożyć wniosek i ile wynoszą dopłaty.

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne spełniające najwyższe normy? Dlaczego nie?!

„Czyste powietrze” – co to za program?

Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

Przy czym istnieją trzy formy dofinansowania:

 • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).

Kto może otrzymać dotację z programu „Czyste powietrze?

Nie każdy otrzyma dofinansowanie. Z programu ,,Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Ostateczna kwota dofinansowania zależy od dochodu wnioskodawcy.

lake victoria 2108871 1280 | ekoetos.pl

Źródło: https://pixabay.com/pl/

Część I programu

Część pierwsza programu „Czyste powietrze” kierowana jest do beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania. W grupie tej znajdują się osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Dofinansowanie ma miejsce w formie:

 • dotacji;
 • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Część II programu

Druga część programu „Czyste powietrze” kierowana jest do beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania.

W grupie tej znajdują się osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące 2 warunki:

 1. są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

fire 1392752 1280 | ekoetos.pl

Źródło: https://pixabay.com/pl/

Dofinansowanie ma miejsce w formie:

 • dotacji;
 • dotacji z prefinansowaniem;
 • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Część III programu

Część III programu „Czyste powietrze” przeznaczona jest dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania.

Znajdują się tutaj osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny przychód tej osoby, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu, roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie ma miejsce w formie:

 • dotacji;
 • dotacji z prefinansowaniem;
 • pożyczki dla gmin – uzupełniające finansowanie dla beneficjentów.

Wyjaśnienie form dofinansowania

Istnieją trzy formy dofinansowania:

 • Dotacja – dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków;
 • Dotacja z prefinansowaniem – dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia;
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego – dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

Ile wynoszą kwoty dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”?

Dofinansowania w programie „Czyste powietrze” odbywają się na zasadzie: im niższy dochód, tym wyższa dotacja. Mogą wynieść nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. W podwyższonym poziomie dofinansowania: do 99 000 zł i do 66 000 zł w podstawowym poziomie. Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać: w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), w województwie, w którym znajduje się budynek lub lokal mieszkalny, na który składa się wniosek o dofinansowanie, na stronie gov.pl, oraz w wybranych bankach.

Termin składania wniosków upływa z końcem 2027 roku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *