Dekada odbudowy ekosystemów ONZ – na tapecie Afryka

Drzewo o wschodzie słońca (Kenia, Afryka)

Konferencja Stron (COP15) Konwencji ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia odbywa się w dniach od 9 do 20 maja. Głównym celem jest wezwanie do działania i próba rozwiązania naglących problemów środowiskowych oddziałujących na cały świat.

Przedsięwzięcie uwzględnia trzy aspekty zawarte w nazwie konferencji: „Ziemia. Życie. Dziedzictwo: Od niedostatku do dobrobytu”. COP15 (z ang. Conference of the Parties) ma zgromadzić liderów sektora prywatnego i publicznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowych interesariuszy z całego świata. Programowi przyświeca wizja postępu w przyszłym, zrównoważonym zarządzaniu gruntami.

Wielki Zielony Mur

Konferencja COP15 jest kluczowym momentem w walce z pustynnieniem, degradacją gleby i suszą. Aż 45% Afryki składa się z terenów pustynnych, zaś 75% ziemi uprawnej jest zdegradowane. Walka z degradacją gruntów i pustynnieniem oraz łagodzenie skutków susz są potrzebne dla wzrostu gospodarczego i wynikającego z tego postępu społecznego.

Szczyt konferencji będzie opierał się na agendzie Wielkiego Zielonego Muru i zaproponuje wnikliwą i konkretną odpowiedź na powiązane ze sobą wyzwania degradacji gruntów, zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Jest to swoista odpowiedź i zapowiedź na czas, w którym cały świat wkracza w Dekadę Odbudowy Ekosystemów ONZ.

Przodującym projektem jest ukończenie Wielkiego Zielonego Muru. Przedsięwzięcie to zostało opracowane w 2005 roku podczas szczytu Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary. Ideą jest stworzenie „pasa zieleni” biegnącego z zachodu na wschód Afryki, który oddzieli Saharę od Sahelu.

Ustalono, że do 2030 roku zasadzony zostanie pas drzew i krzewów o długości około 7 775 km i szerokości 15 km, a łączna powierzchnia wyniesie około 11 662 500 ha. Zielony mur będzie przebiegać w odległości około 100 km od Sahary.

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie Afrykańskiego Banku Rozwoju.

Źródło: African Development Bank

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *