NFOŚiGW wspiera rozwój ryb wędrownych

Zdjęcie tytułowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje projekt Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, który ma na celu odbudowę i zabezpieczenie tras migracji ryb wędrownych w województwie małopolskim.

„Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH 120093 i dopływach Raby” to jeden z projektów realizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE). Jej celem jest odbudowa i zabezpieczenie tras migracji ryb wędrownych.

Finansowanie projektu

Całe przedsięwzięcie ma kosztować ponad 964 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy na jego realizację około 734 tysięcy złotych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, a około 130 tysięcy złotych zostanie udostępnionych z budżetu państwa.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano udrożnienie progów wodnych na potokach Trzebuńka i Lubieńka (dopływach Raby) oraz poprawę kształtu koryta Trzebuńki. Odblokowanie trzech stopni wodnych pozwoli na odtworzenie potencjalnych tarlisk w dopływach, m.in. brzanki – gatunku priorytetowego w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką.

Równolegle w ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną działania informacyjno-edukacyjne, które mają zwrócić uwagę społeczności na zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy. FWIE będzie również dążyć do zwiększenia świadomości społecznej na temat obszarów Natura 2000 oraz usług ekosystemowych świadczonych przez rzeki karpackie.

nfosigw wspiera rozwoj ryb wedrownych rzeka | ekoetos.pl

Przewidywane efekty ekologiczne

Jak podaje NFOŚiGW, przedstawione wyżej działania przyczynią się do podniesienia dna koryt potoków, wzmocnienia ich specjalnym materiałem skalnym i żwirowym, a co za tym idzie – umożliwienia migracji kilku gatunków ryb oraz ich naturalnego rozrodu. Wyższy poziom wód gruntowych wpłynie na zasilenie i rozwój chronionych siedlisk i gatunków flory, na przykład roślinności na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, przyrzecznych zarośli oraz górskich, nadrzecznych ziołorośli.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *