Polska Strategia Wodorowa przyjęta przez rząd

, , , , ,
Polska Strategia Wodorowa przyjęta przez rząd

2 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia Polskiej Strategii Wodorowej. Dokument określa główne cele budowy gospodarki wodorowej w naszym kraju oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.

Polska Strategia Wodorowa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na bieżąco monitoruje rynek technologii wodorowych i podejmuje działania związane z wdrożeniem gospodarki wodorowej w Polsce. W ramach tych działań powstała „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” (PSW). Jest to dokument strategiczny, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej.

Celem PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Dokument przedstawia sześć celów szczegółowych:

  • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie,
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach,
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru,
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Wskaźnikami osiągnięcia powyższych celów do 2030 roku będzie m.in. powstanie dolin wodorowych (co najmniej pięć), wprowadzenie do komunikacji publicznej autobusów wodorowych (około 800-1000 sztuk) czy też osiągnięcie 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych.

PSW jest spójna z krajowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi energii i klimatu: Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Polityką Energetyczną Polski do roku 2040 r. (PEP2040) oraz Krajowym planem na rzecz energii i klimatu (KPEiK). PSW stanowi rozwinięcie celów określonych w powyższych dokumentach i zakłada wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i przemyśle.

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

POPRZEDNI ARTYKUŁ:

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ