Nadchodzi nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Nadchodzi nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on polskie przepisy do dyrektyw UE dot. ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów.

Co z tym hałasem?

Celem projektu jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie ustalenia zaktualizowanych wspólnych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Ustalenie szkodliwych skutków hałasu pozwoli na podjęcie, między innymi w ramach opracowywania i realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, racjonalnych działań naprawczych na rzecz ich minimalizacji.

Jakie rozwiązania?

  • Podmiot sporządzający strategiczne mapy hałasu będzie musiał stosować zaktualizowane metody oceny hałasu określone w unijnych przepisach.
  • Organy ochrony środowiska i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.
  • Marszałek województwa będzie mógł nakładać obowiązek sporządzenia i przedkładania mu przeglądu ekologicznego.
    • Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko i proponuje działania naprawcze.
  • Umożliwione zostało uregulowanie w rozporządzeniu sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zaproponowane zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w środowisku, a tym samym korzystnie przyczynić się do zdrowia ludzi.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *